Light Novels

Vạn Cổ Tiên Khung -  Wang Gu Xian Qiong -  万古仙穹
The world is like a chessboard.